Orbiter-Forum  

Go Back   Orbiter-Forum > Projects > Site Support > Question
Register Blogs Orbinauts List Social Groups FAQ Projects Mark Forums Read

How do I access The Basement? Issue Tools
issueid=1293 09-30-2016 05:18 PM
Orbinaut
How do I access The Basement?
Joined yesterday, don't know how to get to The Basement.

Hi!

I joined the Orbiter Forum yesterday and I was just wondering around the forum when I heard about "The Basement".
I was just wondering how to get there.

Thanks!
Issue Details
Issue Type Question
Project Site Support
Status Responded
Priority 5 - Medium
3.8.6
(none)
Users who question this issue 0
Users who do not question this issue 0
Assigned Users (none)
Tags (none)

09-30-2016 10:02 PM
Puts the Fun in Dysfunctional
 
Firstly, you must accept that The Basement is a low-level, lawless place, where the Forum rules are not heavily enforced, and where topics veer wildly into the political, the supernatural, and the downright bizarre. Yo̸ư must ac̶c͞e͝pt the tea҉c͜hinģs of th́e ̡Dwarves, ̴w͞ho̷ dwell ͢in t͢he ĺo͏weŗ levęl͠s͟ of͢ ̛th̡e͝ ̵world; they̴ k̨n̵ow҉ o̕f suc̸h t͡hi̷ngs͏, bei͜ng of̛ th͢a̵t ̀pl͟an͘e.́ Ǵiv͏e̢͡ ̨͟y̴̶̧o̸u̸r̷̛s͟e͞ļf͞͏ t͝҉̴o̧͏͝ ̸t̸h̵͝e̕͡ ̶̕͞s̶͝pi̧͜r̸̕i̡͝t̴́͟ ҉̡ǫ̛f̡́ ҉҉th̀ȩ͢ ̕B̶͜a͘҉şę̵͝ḿ̶͞en͟ţ.B̨͏̶͝e̢̡͜ć̸̕o̷̧̨m̶̡̛͠e ̶͢ ̢̀͜ơ̴n̵̢͟e̸͟͞͞ ̸̢w̡͘͟͝҉i͠͝t̴̵̸̸͡h̶̨͠҉ ̨͘͞t̢̀͟͢h̸͠͏ȩ́̀ ̴̡̨͢s̶̀u̡͜b̨̧͜͝t̷̷́e̸̴̢͠r̶̨̛͏r̶̡a̧͟͟͡͠n͟e̢̛̕͜͜a̢͘n ̷́̕,̕̕ ͟͞ẁ̵̢̛͢í͘͡t̷̸ḩ͝ ̶̛̕͢͞t̨̨͘͝ḩ̶͠é҉̷̨͡ ̶͟͝d̵͠͠e̸̕e͝҉̵̴p̷̷̛͜͡,͏ ̸̶w̶͢͠i̡t͢͏h̸̷̴̛͢ ̡͠͏t҉h͞͡e d̛̀͟͏͞ę̕á̶d̸͡. F̢͔̺͕̆̋͞o̲̭̖͕̺͍̐ͨͯ͞r̷̶̻͋ͤ͆͋̌̾ͨͯ̉ ̶̵̗͙̙̾̇ͥ͆̀̋ͣ͡ÿ̵̷̘̬͓́̏̒ͩ͊ơ̢̖̜̞͍̪̟̮͒̓̌ͪͅu̢͒̈ͫͮ̃͛̑ͣ͟ ̣̲̻͉͎̞̙̤ͅ ̱ͫ͆͢͝͡c̭̝̞̱̭̭̘͖ͮ̅̔ͨ̎͗o̶͚ͫ͂̒̃͊ͦ͟n̤̙̻̟̅ͅd̽͋̍̈́ͫͩ͐̀͏͢͠ ̠͓̳e̛̠̭̣̞̤͕̦̦̊̃̓̾͝m͍̬͔̝̃̎̂͐̓ͣ̏͛́͡n̞̟̪̯̟̈́ͥ̈̾͐͠ͅ ̳̺̭͉̭̤͕̎̏̀ͅy̜̣̩̙̮̫͉̋ö͔̞́̿̓̌̚͟u̮̝͔͖̚̚r̢͍̪̘̺͂ͫ̄ͯ̾̀̚̚ ̦̭̦̹s̷̛̮͈̪̓͆ͬ͘e̛̞͓̦̾͑̄͊͡l̠̬̹ͬ̒̓ͫͩ̽̓̂͟͜ͅf̅̒̋͛̐ͫ̔́ͦ̀ ͕̭͈͔̟̞͕̫ ̜̖̮̲͂̋̏͡t̤̥̱̥͚̠͛̕͡ô̥̹̼̝̫͕͓͂̄̏͝ ̮̲̬̦̫̰̤̙̄ͧͨ͘͠͞t̶̷̩͈̺̬͒͌̀h̭̱̣͚͔͇̺͎̟ͬ̿ͫ͒̂e̸͈̗̪̮̊̌̔̇̐ ̪ ̧̩̟̼̖͚̞͔̗̍̔͛ͪ͂ͬ͆́v̧̹͓̩̭̺͈͇͕̔ͤ͗̈́̆̑̒͊͑i̸̖̮̭͙̥͇̳͚̟ͯ̐͡ l̻̙̠̩͇̭͇̪̓̒͆̿ͦ̏̌͊l̵̝̰̭͖͒͗á̢̠̪̮͓̄͌͐̈́n̷̛̟͇̺̑ͯ͗̃́̈͆̂ ̥y̨̟̤͙͍͙̞͕̥̒ͯ͊ͥ̿ͭ!͍̬̳̻̭̻̃̀!

Or, you could just add the Basement group to your usergroups here. You know, whatever works.
Reply
10-01-2016 01:29 AM
Orbinaut
 
Lol thanks!
Reply
Reply

Issue Tools
Subscribe to this issue

All times are GMT. The time now is 08:12 PM.

Quick Links Need Help?


About Us | Rules & Guidelines | TOS Policy | Privacy Policy

Orbiter-Forum is hosted at Orbithangar.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Copyright 2007 - 2017, Orbiter-Forum.com. All rights reserved.